مسابقه «عکس بفرست، جایزه بگیر» بانک ملیبانک و رسانه : بانک ملی ایران به مناسبت هشتاد و نهمین سالگرد تاسیس، یک مسابقه اینستاگرامی برگزار می کند. به گزارش