تلگرام به امنیت جامعه و نظام خیانت می کند | این شبکه زندگی مردم را لجن مال کرده استبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مرکز