انفاق به همراه دل کندنوقتی سه دست لباس داریم و به هر سه آن ها هم علاقه داریم، اگر یک دست از آن ها را به کسی که