تاثیرگذاری رسانه ای در نگاه قرآنحمیدرضا مقدم فر ضمن تبیین مختصات قرآنی فعالیت رسانه ای مهمترین رسالت رسانه های انقلابی در شرایط کنونی را تشریح کرد. به گزارش