مرجع شناسی تاریخ هخامنشیاننشست «مرجع شناسی تاریخ هخامنشیان (جایگاه و چالش ها)» برگزار می شود. به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی،