استخدام چند نفر زیرکار چی ماهر آقا در زمینه رنگ کاری مبل در تبریزبه تعدادی زیرکار چی ماهر آقا در زمینه رنگ کاری مبل در تبریز نیازمندیم. داوطلبان