استخدام یکنفر خانم جهت کار در دفتر چاپ و تبلیغات در تبریزبه یکنفر خانم جهت کار در دفتر چاپ و تبلیغات با سابقه کار در تبریز نیازمندیم. داوطلبان