تصادف خرس با وانت+فیلم و عکسرکنا: یک خرس سیاه با یک وانت تصادف شدیدی کرد. ویدئوی حیرت انگیزنشان می دهد که یک خرس سیاه در یکی از جاده