به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  در روز شهات امام رضا علیه السلام ارتش نیجریه به حسینیه شیعیان این کشور حمله و بعد از کشتار