استخدام تعدادی خیاط خانم در شهر قزوینبه تعدادی خیاط خانم جهت همکاری در شهر قزوین نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. tel: