لذا اشکال سنتی ارتباط هنوز حداقل بر گروههای سنی بالا و بعضا کم سواد تاثیر بیشتری دارد و غفلت از این ابزارهای تبلیغ سنتی و گذاشتن همه تخم