انزلی- ایرنا- فناوری های جدید اطلاعات همانند تلگرام در این دوره امکان خوبی را برای تبلیغات انتخاباتی در اختیار داوطلبان قرار داده است. مرکز فیلم ترانه