آشنایی تلگرامی به کتک خوردن ختم شدمرد جوانی که هنگام پرسه زنی در تلگرام (Telegram)، دختر مورد علاقه اش را پیدا کرده بود، وقتی از شهری در جنوب