ادمین های تلگرامی دست به عصاتر می شوندعضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ضمن اثربخش دانستن احراز هویت ادمین کانال های تلگرام بر جلوگیری از انتشار اخبار کذب