کنایه تلگرامی به طرفداران فیلترینگپس از وقوع زلزله تهران تلگرام یکی از اصلی ترین راه ارتباطی و اطلاع رسانی بود. کنایه تلگرامی به طرفداران فیلترینگ پس از وقوع