مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین ایران نمی دانند/ «فیلتر تلگرام» ۴ ماه پیش مصوب شد، اما هنوز اجرا نشدهما عدم رعایت مقررات توسط تلگرام را