چرا بانیان تلگرام از روسیه اخراج شدند؟تلگرام یک نرم افزار خارجی است که در نبود سیاستهای درست در این حوزه باعث اتکای بیش از حد و غیر معقول