بر اساس آنچه مدیران تلگرام می گویند، حدود یک چهارم ایرانی ها از برنامه پیام رسانی تلگرام استفاده می کنند. امکانات موجود در این برنامه به کاربران اجازه