تلگرام به کمک تقویت فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمدمردم کرمان با اجرای طرح «کتاب خوان مجازی» در قالب ویدئوهای کوتاه می توانند کتابهای مورد نظر خود را در