تحلیل کنش های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه های تلگرامپژوهش حاضر به منظور مطالعه کنش های ارتباطی اعضاء در گروه های مجازی تلگرام ازنظر نحوه مدیریت تأثیر