چرا تلگرام در خارج از ایران محبوب نیست؟پیام رسان تلگرام، در کشورهای محدودی که شاید تعدادشان به انگشتان یک دست هم نرسد، از محبوبیتی برخوردار است. چرا تلگرام