تماس صوتی با تلگرام در راه استتلگرام یکی از نرم افزارهای شبکه اجتماعی است که با سرعت بسیار بالایی میان کاربران ایرانی نفوذ کرد و توانست با مختل