استخدام سرپرست تولید آقا در شرکت گل پخش طیف در کرجشرکت گل پخش طیف یک شرکت معتبر تولیدی واقع در کرج به یک نیرو آقا با شرایط زیر