تکذیب فیلتر دائمی تلگرام / وزیر ارتباطات: هدف از این شایعه، ایجاد نارضایتی های اجتماعی و بدبینی عمومی استدر شرایطی که برخی منابع خبری از فیلتر شدن دائمی