تکذیب حضور ارتش کره شمالی در تدمریک منبع اگاه در لشکر فاطمیون گفت: حضور دو گردان از نیروی زمینی ارتش کره شمالی در تدمر کذب محض است. یک