گوگل از جدیدترین پیام رسان خود رونمایی کرداینبار گوگل قصد دارد به شکلی جدی وارد رقابت در عرصه پلتفرمهای ارتباطی شود و باید صبر کرد و دید که