حاشیه های استعفای رئیس کل بیمه مرکزی/ لطفا در تاریکی تیر نیندازیددر گروه تلگرام حاشیه ساز متنی به عنوان نامه سرگشاده به رئیس مستعفی بیمه مرکزی منتشر شده