استخدام نیروی خانم جهت انجام امور اداری و دفتریبه نیروی خانم جهت انجام امور اداری و دفتری مسلط به زبان انگلیسی جهت شرکت حمل و نقل بین المللی