نقشه زن حسود برای به هم زدن زندگی خواهرشزن جوان که به زندگی خواهر تازه عروسش حسادت می کرد، تصمیم عجیبی گرفت. او با اجیر کردن یک مزاحم