رفع ابهام از فعالیت مسترکارت در ایران/همکاری با تلگرام ادامه داردوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درمورد ابهاماتی که در خصوص فعالیت شرکت مستر کارت در ایران پیش آمده