صادرات غیرقانونی دام با رانت معاون وزیر! نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به ممنوعیت صادرات دام از سوی وزیر جهاد عنوان کرد: با این حال معاون وزیر دستورهای