در نسخه جدید می توان پیام های کاربران متخلف را گزارش و حذف کرد. ویژگی های نسخه جدید تلگرام: 1- تبدیل گروه ها به سوپر گروه ها در