داور خوزستانی به جمع داوران الیت فوتبال ساحلی آسیا پیوستداور خوزستانی به جمع داوران الیت فوتبال ساحلی آسیا پیوست. از بین دو داوری که برای شرکت در آزمون