او صفحه ای در تلگرام راه اندازی کرد و با انتشار عکس های خصوصی دوستش دست به انتقام جویی زد.شروع این ماجرا به چند هفته پیش برمی گردد.