درخشش دختران پردیسی در مسابقات کشوری کیوکوشین کاراتهکانال تلگرام صبح پردیس در خبری کوتاه نوشت: تیم کاراته بانوان شهرستان پردیس به مربی گری زهرا مددی، در مسابقات کشوری