فضای مجازی درآمد شرکت مخابرات را کاهش داده استخبرگزاری آریا-مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران با بیان این که گسترش ابزارهای جدید ارتباطی در کاهش درآمدهای مخابرات اثر