78 درصد کاربران تلگرام ایرانی اندبر اساس گزارشی که از شرکت تلگرام به دست آمده است در حال حاضر حدود 78.34 درصد کاربران این شبکه اجتماعی از ایران