تلگرام در ویندوز 10 موبایل بروزرسانی جدید را دریافت کردامروز صبح ،تلگرام در ویندوز 10 موبایل، بروزرسانی جدیدی را دریافت کرده و به این ترتیب امکاناتی به آن