استخدام کارمند در یک موسسه فرهنگی هنری معتبریک موسسه فرهنگی هنری معتبر در راستای تکمیل کادر خود در زاهدان از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت