دسترسی به امکانات جدید با به روزرسانی جیمیلطراحان جیمیل برنامه همراه و تحت وب دسترسی به این خدمات پست الکترونیک را به روز کرده اند تا دسترسی به