برای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تلاش می کنیمگزینه ی احتمالی سکانداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم با حضور در توئیتر و انتشار بخشی از فیلم