وقتی دستگاه های نظارتی خواب بودند؛ مردم در تلگرام بیدار بودند!این ماجرا، طنز تلخی است که پیش از همه باید مسئولان دولتی و دستگاه های نظارتی به آن