سخنگوی شورای نگهبان: انگلیس پس از راهزنی دریایی، به راهزنی حقوقی روی آورده است سخنگوی شورای نگهبان گفت: ظاهرا انگلستان پس از راهزنی دریایی اخیر، به راهزنی حقوقی