معرفی ربات OCR؛ استخراج متن از تصاویر به کمک تلگرامبرخی اوقات متن یک سری از تصاویر بیشتر از ظاهر زیبای آن ها به دردمان می خورد. اما متاسفانه