در شرایطی که برخی از کارشناسان رسانه پایان عمر خبرگزاری ها را چندان غیرمحتمل نمی دانند، عده ای دیگر از اهالی رسانه با طرح راهکارهایی در این خصوص،