زندگی به روایت تلگرامیحالا اما تلگرام به سرعت اخبار را در میان همه منتشر می کند و سطح بعضا نازلی از اندیشه در میان همگان بدون مطالعه منتشر