فرانکی زاپاتا، مردی که با پروازش هفته گذشته نظرها را به ‌خود جلب کرد، از اختراع و سختی‌های پرواز مانند پرنده‌ها گفته است هفته پیش در جریان رژه