ریپورتم ۱۵ تا استیکر بفرست+ ترفنداگر در تلگرام خود نمی توانید به کسی پیام بفرستید و در کنار متن پیام شما علامت تعجب قرمز ایجاد می شود، یعنی