تکتم جاوید- از گذشته تا کنون همواره بودند عده ای که به احکام و اصول دینی شک و شبهه داشتند و آن ها را زیر سوال می بردند؛