استخدام نیروی ساده و نیمه ماهر جهت برقکاری ساختمانبه نیروی ساده و نیمه ماهر جهت برقکاری ساختمان در قم نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر